Aktuality

06.12.2018 01:00

Svatý Mikuláš

Isidor Vondruška: Životopisy svatých, Část první, Vydal Lad. Kuncíř, Vyškov 1930 Svatý Mikuláš

Sv. Mikuláš (Nicolaus narodil se kolem roku 250 v lykijském městě Pataře jako syn křesťanských rodičů. Byv od nich zbožně vychován, zamiloval si stav duchovní a přijal nižší svěcení. Když mu zemřeli rodičové, rozdával zděděné jmění chudým a uděloval almužny plnýma rukama, a to nejraději potají. Kdysi se dozvěděl, že jistý otec se ocitl v tak kruté nouzi, že projevil úmysl zaprodati nevinnost tří svých dcer. Ihned byl Mikuláš odhodlán zachrániti nešťastnou rodinu. Po třikráte vhodil, nejsa nikým pozorován, do příbytku onoho ubožáka částky peněz, takže otci tomu umožněno bylo dcery své dobře provdati s věnem takto darovaným. Časem se lid dozvěděl, že Mikuláš činí potají dobrodiní, chválil jej, ale Mikuláš odmítal chválu, a aby ušel projevům vděčnosti, umínil si putovati do Palestiny. Úmysl vykonal.

Vraceje se do své vlasti, přišel do města Myry, na jižním pobřeží Malé Asie. Tam právě osiřel stolec biskupský. Biskupové lykijští se shromáždili, aby zvolili nového biskupa; sjednotili se na tom, že má ten býti zvolen biskupem, jenž příštího dne první vstoupí do chrámu. Stalo se, že toho dne časně zrána Mikuláš, jenž právě přibyl do Myry, vstoupil první do chrámu. A když biskupové vkročili do svatyně a seznali, že cizí muž vstoupil první do chrámu, vzali ho a posvětili ho na biskupa, ač se vzpíral. Byl to Mikuláš.
Mikuláš ve své pokoře seznal, že jeho dosavadní život není tak dokonalý, aby důstojně zastával svůj úřad a proto víc a více se zapíral. Žil velmi přísně, odpočíval na holé zemi a konal vroucí modlitby. Láska k bližnímu, již si osvojil již od mladosti, pudila jej, aby podporoval nuzné a aby se ujímal dětí osiřelých vdova všech nevinně pronásledovaných. Při loni těšil trpící a povzbuzoval je k důvěře v ibisa
k trpělivosti.
Za pronásledování křesťanů císařem Dioklecianem Mikuláš byl jat a poslán do vyhnanství. V žaláři ztrávil Mikuláš několik let. Když císař Konstantin r. 313 vydal edikt milánský, Mikuláš propuštěn byl na svobodu a konal dále pastýřský svůj úřad. Zúčastnil se také sněmu Nicejského, jsa jedním z nejzkušenějších a nejhorlivějších biskupů. Po sněmu Nicejském vykonal, jak legenda vypravuje, pouť do Říma a na zpáteční cestě se zastavil v městě Bari. Rok jeho smrti není jistý. (St. udává dobu 545 až 352.) Svátek sv. Mikuláše biskupa 6. prosince.
Isidor Vondruška: Životopisy svatých v pořadí dějin církevních, Část první
V redakci Antonína Stříže vydal Ladislav Kuncíř pod záštitou Svatováclavské ligy v Praze.
Podle osnovy Ant. Lískovce vytiskla knihtiskárna Frant. Obziny ve Vyškově v roce 1930
 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama