Aktuality

04.05.2019 01:00

Informace o OPT-OUTu pro výrobce malých letadel

(red), www.rlp.cz Informace o OPT-OUTu pro výrobce malých letadel

Od  září roku 2018 platí v zemích Evropské unie nové „Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/1139“, které ve  své Příloze 1 (Annex I) definuje letadla vyňatá z  pravomoci EASA (v našem případě dosavadní SLZ do  MTOM 450/472,5 kg) a  navíc v  článku 2 odstavec 8 a) dává členským zemím možnost, rozhodnout o  tzv.  OPT‑OUT, který umožňuje na  národní úrovni spravovat letadla do  MTOM 600 kg, resp. 650 kg pokud budou určena k použití na vodě. A dne 15.března 2019 se rozhodla Česká republika využít možnosti, dané v čl. 2 odst. 8 Nařízení (ES) 2018/1139, a to vyjmout z působnosti tohoto nařízení níže uvedené kategorie letadel.

 
Konkrétně se jedná o vyjmutí: (Citace)
 
a) Jiných, než bezpilotních letounů, které jsou maximálně dvoumístné, mají měřitelnou kritickou rychlost nebo nejmenší rychlost ustáleného letu při přistávací konfiguraci nepřekračující 45 uzlů kalibrované rychlosti a maximální vzletovou hmotnost (MTOM) nejvýše 600 kg v případě letounů, které nejsou určeny k použití na vodě, nebo 650 kg v případě letounů, které jsou určeny k použití na vodě;
b) Jiných, než bezpilotních vrtulníků, které jsou maximálně dvoumístné, mají maximální vzletovou hmotnost nejvýše 600 kg v případě vrtulníků, které nejsou určeny k použití na vodě, nebo 650 kg v případě vrtulníků, které jsou určeny k použití na vodě;
c) Jiných, než bezpilotních kluzáků a jiných než bezpilotních motorových kluzáků, které jsou maximálně dvoumístné, a které mají maximální vzletovou hmotnost nejvýše 600 kg.
 
Vyjmutí se přitom v souladu s druhým pododstavcem čl. 2 odst. 8 Nařízení (ES) 2018/1139 nevztahuje na letadla, po něž bylo vydáno osvědčení v souladu s (ES) č. 216/2008 nebo nařízení 2018/1139 nebo se má za to, že pro ně bylo takové osvědčení vydáno, nebo bylo učiněno prohlášení v souladu s nařízením 2018/1139. (Konec citace)
 
Jinými slovy, nyní si letouny, kluzáky a vrtulníky s MTOW do 600 kg může spravovat stát, který si zvolí cestu OPT-OUT, čímž se na tato letadla vztahují výhradně národní předpisy a postupy. Může tak vzniknout řada typů letadel, plně vyhovujících systému ICAO, tedy s volným pohybem po celém světě, využitelných pro komerční letecké činnosti včetně výcviku, s možností volného vývozu do většiny států světa za podmínky, že jejich typový certifikát validuje příslušný letecký úřad té dané země. Základní podmínkou pro to je, že jejich konstrukce bude vyhovovat požadavkům na způsobilost, které výrobce prokáže u leteckého úřadu svého státu.
 
To, že Česká republika k 15.3.2019 k „OPT-OUTu“ přistoupila, otevřely se pro mnoho českých výrobců současných ULL nové příležitosti. OPT-OUT umožní v národních podmínkách za dozoru ÚCL vyrábět a jako ICAO letoun vyvážet své výrobky za obdobných pravidel, jak to platí například pro letoun L410 Turbolet. Provozovatelé letounů pod OPT-OUTem v ČR budou moci provozovat komerční leteckou činnost, tedy tzv. „letecké práce“ podle předpisu L6I. To bude platit stejně i ve všech ostatních státech, kde si nechají výrobci validovat svá Typové osvědčení. Ve „třetích zemích“ to automaticky znamená poskytování základního výcviku i za úplatu s tím, že nálet hodin se letci počítá jako nálet na ICAO letadlech, tedy stejně, jako např. s letouny řady Cessna 152/172. O výcviku na těchto letounech v zemích EU se vedou diskuze. Tato možnost zatím povolena není, ale očekává se, že je to jen otázkou času a dalších jednání.
 
Jaké podmínky by tedy měl žadatel, např. současný výrobce ULL, plnit a jak bude proces začlenění jeho letadla pod OPT-OUT v praxi probíhat? ÚCL nyní intenzivně pracuje na zpracování komplexního systému, který by zajistil bezpečný provoz letounů pod OPT-OUTem, ale zároveň byl přijatelným a vhodným pro žadatele. Základním požadavkem pro žadatele je projít procesem typové certifikace a prokázat plnění požadavků na způsobilost, požadovaných v oblasti letových výkonů a vlastností, pevnosti letadel, v konstrukci draku letounu, způsobilosti a zástavbě pohonné jednotky včetně palivové instalace, v oblasti přístrojů a avioniky, případně dalšího vybavení letounu a poskytnout informace, nezbytné pro provoz letounu, což znamená mít Letovou příručku (AFM) a Návod k obsluze a údržbě (MM). Tyto požadavky jsou technického charakteru a jsou obsaženy v tzv. „stavebních předpisech“. Základním faktorem není ani tak vlastní technický obsah stavebního předpisu, který je právě kvůli obecné platnosti fyzikálních zákonů pro všechny kategorie letounů v základu shodný, ale jde o jeho srozumitelnost a způsoby jeho prokazování. Za vhodný stavební předpis úřad považuje EASA CS-LSA, vzhledem k další jednoduché převoditelnosti mezi státy a zjednodušení procesu validace TC úřadem jiného státu.
 
Velice často se ÚCL setkává s tím, že pro malé výrobce lehkých letadel jsou principy EASA příliš byrokratické a způsob dozoru nad vývojem letounu je pouze administrativní. Snahou ÚCL je tedy vytvořit pro žadatele o získání Typového osvědčení (TC) letounů pod OPT-OUTem jednoduché a srozumitelné postupy a hlavně mít možnost být s ním v trvalém kontaktu. Úřad zvažuje i možnost, že na základě získaných zkušeností s touto novou kategorií letadel by vlastní vyšetřování způsobilosti neprováděl sám, ale využil by znění paragrafů Leteckého zákona a pověřil vyšetřováním způsobilosti akreditované subjekty, které by o tuto činnost mohly projevit zájem, prokázaly potřebné odborné znalosti a měly pro tuto činnost dostatečné zázemí.
 
Pro letouny v systému OPT-OUT bude nutné upravit předpis L8/A, který zavádí požadavky na prokazování letové způsobilosti. Současné jeho znění vyžaduje pro žadatele o vydání typového certifikátu být držitelem národního Oprávnění k projektování. Pro kategorii letadel s MTOW do 600 kg ÚCL navrhuje změnu tak, aby žadatelem mohla být fyzická nebo právnická osoba, která předloží certifikační program, který ÚCL schválí. Úřad rovněž zjednoduší své postupy pro národní oprávnění k výrobě a upraví postupy pro provádění změn TC. Určitá zjednodušení budou nutná i v oblasti způsobu provádění požadované pravidelné údržby a oprav letounů této kategorie. Řízení pokračující letové způsobilosti letounů pod OPT-OUTem by v provozu mělo být z hlediska náročnosti někde mezi současným systémem platným pro kluzáky a letouny kategorie NORMALNÍ.
 
Samostatnou kapitolou jsou poplatky, které žadatel o TC, případně vlastník/provozovatel v provozu za dané úkony platí. Výše poplatků je daná zákonem o Správních poplatcích 634/2004 Sb. Poplatky za veškeré úkony nejsou u úřadu nijak přemrštěné v porovnání s poplatky EASA.
 
Podrobnější informace: Ing.Vít Zárybnický, ředitel Sekce technické, zarybnicky@caa.cz, tel. 724 611 138; Ing. Marek Lapiš, Ph.D., ředitel Odboru certifikace a inženýringu, lapis@caa.cz, 724 411 982
(red), www.rlp.cz

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama